fbpx

ดูดวง

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

ความฉลาดทั้ง IQ และ EQ เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากให้ลูกมี เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ โดยความฉลาดนั้นจะมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่เป็นหลัก นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่และใช้เวลาร่วมกัน สามารถเสริมสร้างสายใยความผูกพันในครอบครัว จะทำให้เกิดความใกล้ชิดกันระหว่างพ่อแม่และลูก และเป็นสิ่งที่จะพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อม มีความฉลาดทั้งไอคิวและอีคิว จึงขอแนะนำ 7 วิธีง่ายๆ ให้พ่อแม่นำไปใช้พัฒนาความฉลาดของลูก ช่วยต่อยอดให้ลูกเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ดังนี้ 1. ฉลาดคิด : ฝึกเด็กให้รู้จักคิดในแง่บวก คิดในทางที่ดี คิดสร้างสรรค์ 2. ฉลาดสื่อสาร : ฝึกให้เด็กรู้จักเลือกพูดแต่สิ่งที่ดี มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงคำพูดเชิงลบ เป็นผู้ฟังที่ดี 3. ฉลาดทำ : ต้องมอบหมายงานให้เด็กทำ ฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบ เช่น ทำงานบ้าน 4. ฉลาดสัมพันธ์ : ฝึกให้เด็กสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น โดยผ่านกระบวนการเล่น เรียนรู้กฎกติกา 5. ฉลาดอารมณ์ : ฝึกให้เด็กรู้เท่าทันถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา 6. ฉลาดเข้าใจ : ฝึกให้เด็กมีทักษะในการเข้าใจตัวเองและผู้อื่น 7. ฉลาดปรับตัว : ฝึกให้เด็กสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถเผชิญและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง อ้างอิงจาก thaipbs.or.th/