Update
Update
ข่าว ข่าว
ตอนนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกกำลังระบาดค่ะ จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา พบว่าในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 มีนาคม 2562 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 9,044 ราย เสียชีวิต 7 ราย ซึ่งปีนี้มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันเกือบ 5,000 ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมาคือ 10-14 ปี โดยในปีนี้กรมควบคุมโรค ได้คาดการณ์ว่าจะมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นกลุ่มก้อนอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ให้ระมัดระวังการถูกยุงกัด หากมีอาการสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เช่นไข้สูงมากโดยฉับพลัน ปวดเมื่อย หน้าแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ และถ้ามีไข้สูง 2-3 วันไม่หายหรือไม่ดีขึ้น ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อรับการวินิจฉัย อ้างอิงจาก กรมควบคุมโรค
14 มีนาคม 2562