fbpx


Update
Update
ข่าว ข่าว
สำหรับคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร ในขณะนี้มีข่าวดีคือ เงินสงเคราะห์บุตรจะถูกปรับเพิ่มเป็น 800 บาท จากเดิมที่ได้รับ 600 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์ของสำนักงานประกันสังคม ให้แก่ ผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 คือ การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้กับบุตรของผู้ประกันตน ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเดิมเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาทต่อคน โดยจ่ายคราวละไม่เกิน 3 คน โดยในขณะนี้เงินสงเคราะห์บุตรงวดแรกก็ได้โอนเข้าไปแล้ว แต่ยังคงเป็นจำนวนเดิมคือ 600 บาท แต่ทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นของงวดเดือน มกราคม 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564  อ้างอิงจาก https://www.matichon.co.th/local/news_2510025
12 มกราคม 2564