fbpx

 


Update
Update
ข่าว ข่าว
สภาพแวดล้อมมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพจิต ซึ่งมีงานวิจัยเผยว่าเด็กที่เติบโตในพื้นที่สีเขียวจะมีสุขภาพจิตดี นักวิจัยชาวเดนมาร์กติดตามชีวิตเด็ก 900,000 คนในช่วงปี 1985 ถึงปี 2013 พบว่าเด็กที่เติบโตขึ้นมาโดยมีสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่สีเขียวในระดับที่ต่ำ มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตสูงขึ้น 55% ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยขนาดเล็กที่พบก่อนหน้านี้ว่าเด็กจะเพิ่มความเสี่ยงของอารมณ์ที่ผิดปกติและโรคจิตเภทหากขาดพื้นที่สีเขียว ซึ่งอาจถึงกับส่งผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก โดยงานวิจัยนี้นักวิจัยได้ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมวิเคราะห์พื้นที่สีเขียวรอบๆ บ้านของผู้เข้าร่วมงานวิจัยและพบว่า ยิ่งเด็กที่เข้าร่วมเห็นต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวรอบบ้านมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นเท่านั้น นั่นรวมถึงสนามหน้าบ้านและหลังบ้านที่เด็กสามารถมองเห็นและสัมผัสพื้นที่สีเขียวเหล่านั้นได้ อ้างอิงจาก https://www.springnews.co.th/lifestyle/565174
29 ตุลาคม 2562