Update
Update
ข่าว ข่าว
โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิด โดยเชื้อจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากตุ่มพอง แผล และอุจจาระของผู้ป่วย หรือเกิดจากการไอ จามรดกัน จากข้อมูลเฝ้าระวังของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 13 พ.ค. 2562 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 10,775 ราย มากที่สุดในกลุ่มอายุ 1 ปี ร้อยละ 30.33 รองลงมา 2 ปี ร้อยละ 21.15 และ 3 ปี ร้อยละ 15.21 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน นับเป็นจุดเสี่ยงของการเกิดโรคมือ เท้า ปาก โดยในช่วงเปิดเทอมเด็กต้องอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนจึงควรมีการตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน หากพบว่าเด็กไม่สบาย เป็นไข้ มีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคมือ เท้า ปาก ควรให้หยุดเรียน โดยเราสามารถเฝ้าระวังโรคได้โดยใช้หลัก 4 ร. คือ 1) ร.รักษาความสะอาดสถานที่ : เน้นล้างทำความสะอาดสถานที่ที่มีเด็กรวมตัวกันเยอะๆ เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และบ้าน รวมไปถึงทำความสะอาดของเล่นที่เด็กนำเข้าปาก ให้ล้างด้วยน้ำและสบู่ ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและนำไปตากแดดหรือเช็ดให้แห้ง 2) ร.รักษาสุขอนามัย : ให้เด็กล้างมือก่อนและหลังกินอาหาร และหลังขับถ่าย ด้วยน้ำและสบู่ ควรมีการแยกภาชนะเป็นรายบุคคล ไม่ให้ใช้ร่วมกัน…
17 พฤษภาคม 2562

เด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน
เด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน
15 พฤษภาคม 2562