fbpx

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

เลือกหมวดหมู่


กรมควบคุมโรคได้เผยแพร่ “พยากรณ์โรค และภัยสุขภาพที่สำคัญ พ.ศ. 2562“ ว่ามี 3 โรคที่ควรระวัง ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด และโรคไข้เลือดออก รวมไปถึงภัยสุขภาพ คือ การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน โรคไข้หวัดใหญ่ พยากรณ์ว่าจะมีผู้ป่วย 177,759 ราย ใกล้เคียงกับปี 2561 ที่พบผู้ป่วย 166,342 ราย เสียชีวิต 38 ราย โดยขอให้ทุกคนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยการใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” คือ ปิด : ปิดปาก ปิดจมูกเมื่อไอ จาม ล้าง : ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ เลี่ยง : หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หยุด : เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด โรคหัด พยากรณ์ว่าจะมีผู้ป่วย 1,003 ราย หากมีมาตรการควบคุมโรคที่เข้มเข็ง ซึ่งน้อยลงจากในปี 2561 ที่มีผู้ป่วย เข้าข่าย สงสัยว่าเป็น 5,442 ราย ได้รับการยืนยันว่าเป็น 2,451 ราย เสียชีวิต 22 ราย ซึ่งโรคหัดสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คือ เด็กเล็กต้องได้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน จำนวน 2 เข็ม เข็มแรกเมื่อเด็กอายุ 9 เดือน และเข็มที่สองเมื่ออายุ 2 ปีครึ่ง…