fbpx

NEWS: เตรียมขยายเงินสงเคราะห์บุตร อาจเพิ่มฐานรายได้เป็น 100,000 บาท!!

Writer : Lalimay
: 24 ตุลาคม 2561

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ หรือเงินสงเคราะห์บุตรนั้น ปัจจุบันค่อนข้างมีข้อจำกัดของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของฐานเงินเดือนของพ่อแม่ที่จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน หรือ 36,000 บาท/ปี ซึ่งถือว่าเป็นฐานเงินเดือนค่อนข้างต่ำ

ดังนั้นกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จึงได้เสนอรูปแบบการจัดสรรเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดขึ้นมาที่ พม.แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดถึงข้อมูลต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) เห็นชอบ 3 รูปแบบประกอบด้วย

  1. เงินอุดหนุนเด็กอายุ ระหว่าง 0-6 ขวบ แบบถ้วนหน้า
  2. เงินอุดหนุนเด็กอายุ 0-6 ขวบ โดยขยายฐานรายได้เป็น 100,000 บาท/คน/ปี
  3. เงินอุดหนุนเด็กอายุ 0-6 ขวบ โดยใช้ฐานรายได้เดิม คือ 36,000 บาท/คน/ปี

โดยสุดท้ายสรุปที่จะจัดสรรเงินอุดหนุนเด็กอายุเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ โดยขยายฐานรายได้เป็น 100,000 บาท/คน/ปี ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาภายในเดือน พ.ย.นี้ ซึ่งหากเห็นชอบก็สามารถดำเนินการได้ทันที

แต่อย่างไรก็ดี ในอนาคตรัฐบาลตั้งเป้าที่จะจัดสรรเงินเด็กแรกเกิดให้กับเด็กทุกคนแบบถ้วนหน้า แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไป ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินของประเทศ

อ้างอิงจาก

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Update
ข่าว ข่าว
มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal of Applied Developmental Psychology เผยว่าเด็กที่พูดได้น้อย มีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์อารมณ์เสียง่ายและรุนแรงกว่าเด็กในวัยเดียวกัน ที่มีทักษะภาษาอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยงานวิจัยนี้ได้มีการสำรวจผู้ปกครองจากทั่วประเทศมากกว่า 2,000 คนที่มีลูกเล็กอายุตั้งแต่ 12-38 เดือน เพื่อเก็บผลสำรวจจากการตอบคำถาม ในเรื่องของพัฒนาการทางภาษาและพฤติกรรมทางอารมณ์ของลูกในแง่ของความฉุนเฉียว ผลสำรวจออกมาว่า เด็กที่พูดได้ต่ำกว่า 50 คำ หรือไม่สามารถประสมคำได้ภายในอายุ 2 ปี จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม “เด็กพูดช้า” โดยเด็กกลุ่มนี้มีแนวโน้มมีอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรง และบ่อยกว่าเด็กที่มีทักษะภาษาระดับปกติในอัตราเกือบ 2 เท่า ซึ่งความรู้สึกหงุดหงิดง่ายและทักษะทางภาษาที่ล่าช้า นั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความผิดปกติทางภาษาและการเรียนรู้ในภายหลัง เด็กที่พูดช้าราว 40% จะมีปัญหาทางภาษาเรื้อรัง ที่อาจกระทบความสามารถทางวิชาการของเด็กได้ อ้างอิงจาก https://www.mcot.net/view/5dd62d74e3f8e40b2f3b6931
22 พฤศจิกายน 2562