fbpx

NEWS: ครม. มีมติเห็นชอบขยายเวลาและฐานรายได้เงินอุดหนุนเด็ก เริ่มจ่ายเงินตั้งแต่ ก.ค. นี้

Writer : Lalimay
: 10 เมษายน 2562

มติครม. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาและฐานรายได้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากเดิม ตั้งแต่แรกเกิด – 3 ปี วงเงิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี วงเงินอุดหนุน 600 บาทต่อคนต่อเดือน และขยายฐานเงินเดือนจากรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี เป็นครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

โดยเด็กที่ได้รับสิทธิปีงบประมาณ 2559-2561 สามารถรับสิทธิต่อเนื่องจนถึง 6 ปี ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ส่วนเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 แต่ไม่เคยใช้สิทธิ สามารถขอรับสิทธิได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนถึงอายุ 6 ปี แต่ไม่สามารถรับเงินย้อนหลังได้

ส่วนเด็กแรกเกิดที่เกิดในปี 2562 จะได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปีตามเงื่อนไขแต่หากลงทะเบียนช้าหลังจากปีงบประมาณ 2562 ไปแล้ว จะได้รับเงินนับจากวันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไปจนถึงอายุครบ 6 ปี

คาดว่าผู้ที่มีสิทธิมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ สามารถยื่นขอรับสิทธิได้ตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้ ตั้งแต่เดือน ก.ค. นี้เป็นต้นไป

อ้างอิงจาก

https://www.voicetv.co.th/read/R9EOLFaRe

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal of Applied Developmental Psychology เผยว่าเด็กที่พูดได้น้อย มีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์อารมณ์เสียง่ายและรุนแรงกว่าเด็กในวัยเดียวกัน ที่มีทักษะภาษาอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยงานวิจัยนี้ได้มีการสำรวจผู้ปกครองจากทั่วประเทศมากกว่า 2,000 คนที่มีลูกเล็กอายุตั้งแต่ 12-38 เดือน เพื่อเก็บผลสำรวจจากการตอบคำถาม ในเรื่องของพัฒนาการทางภาษาและพฤติกรรมทางอารมณ์ของลูกในแง่ของความฉุนเฉียว ผลสำรวจออกมาว่า เด็กที่พูดได้ต่ำกว่า 50 คำ หรือไม่สามารถประสมคำได้ภายในอายุ 2 ปี จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม “เด็กพูดช้า” โดยเด็กกลุ่มนี้มีแนวโน้มมีอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรง และบ่อยกว่าเด็กที่มีทักษะภาษาระดับปกติในอัตราเกือบ 2 เท่า ซึ่งความรู้สึกหงุดหงิดง่ายและทักษะทางภาษาที่ล่าช้า นั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความผิดปกติทางภาษาและการเรียนรู้ในภายหลัง เด็กที่พูดช้าราว 40% จะมีปัญหาทางภาษาเรื้อรัง ที่อาจกระทบความสามารถทางวิชาการของเด็กได้ อ้างอิงจาก https://www.mcot.net/view/5dd62d74e3f8e40b2f3b6931
22 พฤศจิกายน 2562