fbpx

5 โรงเรียนอนุบาลที่เรียบง่าย เรียน เล่น ฟินไปกับธรรมชาติ

Writer : nunzmoko
: 15 มีนาคม 2562

จากการวิจัยพบว่าการให้เด็กได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติจะช่วยให้เด็กมีสุขภาพที่เเข็งแรงและพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเรียนรู้กับสิ่งเเวดล้อมธรรมชาติยังเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กเล็กๆ การสอนให้รักธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อมจะทำให้เด็กเรียนรู้ความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นอีกด้วย วันนี้จะพาไปดู 5 โรงเรียนอนุบาลที่มีบรรยากาศใกล้ชิดกับธรรมชาติ เรียน เล่นแบบฟินๆ มีโรงเรียนไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ

1. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ Kidz Village

“Kidz Village โรงเรียนอนุบาลที่ทำให้เด็กๆ ได้เติบโตขึ้นอย่างมีความสุขท่ามกลางธรรมชาติที่หาได้ยากในปัจจุบัน”

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ คิดส์ วิลเลจ (Kidz Village International Kindergarten) เป็นโรงเรียนที่มีห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติในพื้นที่กว้างขวางกว่า 7 ไร่ มีต้นไม้สูงใหญ่ มีพื้นที่ Outdoor มากมาย มีสนามหญ้าให้เด็กได้ทำกิจกรรม มีห้องเรียนที่ออกเเบบสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างลงตัว มีระบบนิเวศน์ให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีของธรรมชาติและมีบรรยากาศที่จะส่งเสริมให้เด็กเล็กมีสุขภาพที่ดี

แนวการสอน : 

การเรียนการสอนของเราเป็นเเบบภาษาอังกฤษ 100% ยึดหลักเเนวคิด “Theory of Multiple Intelligences” ของ Howard Gardner โดยเเบ่งรูปแบบการพัฒนาเด็กเป็น 4 หลักการ คือ

1. พัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์
2. พัฒนาการของร่างกาย
3. พัฒนาการของกระบวนการคิด
4. พัฒนาการด้านภาษา

ที่มา – www.kidzvillage.live

2. โรงเรียนอนุบาลรุ่งอรุณ

“โรงเรียนรุ่งอรุณ มีเป้าหมายให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม เน้นความเป็นธรรมชาติเป็นพื้นฐานเพื่อบูรณาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง”

โรงเรียนรุ่งอรุณตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวประมาณ 50 ไร่ จัดการเรียนรู้แบบคละอายุ หรือ ชั้นคละ ในแต่ละห้องเรียนมีเด็กอนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3  ในจำนวนเท่าๆ กันการจัดการเรียนรู้แบบคละอายุนี้ตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก ทั้งยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่จะฝึกฝนทักษะชีวิตและทักษะสังคมอย่างเข้มข้นให้กับเด็กๆ ด้วยสภาพแวดล้อมเสมือนสังคมจริงที่ส่งผลสู่พัฒนาการขีดสุด ของแต่ละช่วงวัย มีเด็กๆ ต่างอายุ ต่างพัฒนาการ ความสามารถ ลักษณะการเรียนรู้และความต้องการเรียนรู้  มาอยู่ร่วมกัน ในห้องเรียนที่เสมือนบ้านนี้มีทั้งพี่ใหญ่ พี่กลาง และน้องเล็ก ใช้เวลาอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง ซึ่งเอื้อโอกาสในการเรียนรู้ตามพัฒนาการของวัย บริเวณโดยรอบแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่นักเรียนสามารถออกไปเรียนรู้ได้ มีการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและการนำนักเรียนออกนอกสถานที่ เพื่อเรียนรู้และสัมผัสของจริง

แนวการสอน : 

โรงเรียนรุ่งอรุณเป็นโรงเรียนเอกชนแนวคิดการศึกษาวิถีพุทธซึ่งมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากำไรและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในปี 2540 โรงเรียนรุ่งอรุณแบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วนย่อย คือ

  1. โรงเรียนเล็ก ระดับอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3
  2. โรงเรียนประถม ระดับประถม 1 ถึงประถม 6
  3. โรงเรียนมัธยม ระดับมัธยม 1 ถึงมัธยม 6

ที่มา – www.roong-aroon.ac.th

3. โรงเรียนปัญญาเด่น

“โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นสุข”

โรงเรียนปัญญาเด่นตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เขียวชอุ่มอยู่บนภูเขาที่สูงที่สุดและทุ่งนาข้าวเขียวขจีในจังหวัดเชียงใหม่ การออกแบบอาคารและภูมิทัศน์ในโรงเรียนก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศสถาปัตยกรรม 2 รางวัล จากงานออกแบบอินเตอร์เนชัลแนล ดีไซน์ อวอร์ด (IDA) ครั้งที่ 11 ดีไซน์ดังกล่าวนับเป็นอาคารแบบโมเดิร์น เหมาะสำหรับศตวรรษที่ 21 ผสานงานวิศวกรรมโครงสร้างเข้ากับวัสดุจากธรรมชาติอย่างไม้ไผ่ได้อย่างลงตัว

แนวการสอน : 

โรงเรียนเอกชนที่สอนหลักสูตรสองภาษา ทั้งยังมุ่งปลูกฝังหลักธรรมทางพุทธศาสนาและการสอนให้เด็กรู้จักสร้างความยั่งยืนไปพร้อมๆ กันด้วย เช่น รู้จักวิธีการทางการเกษตรในท้องถิ่น การทอผ้าและทำอาหารล้านนา เป็นต้น

ที่มา – www.panyaden.ac.th

4. โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

“โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ มุ่งพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวมให้ครอบคลุมทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาตามหลักไตรสิกขา”

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมินำชีวิตจริงและความกระตือรือร้นใฝ่ศึกษาของเด็กเป็นตัวตั้ง โดยผ่านการฝึกฝนพฤติกรรมที่ดีงาม เกิดทักษะในการคิดอย่างมีระบบ และวิจารณญาณ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ภายใต้บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้บนพื้นฐานความสัมพันธ์

แนวการสอน : 

เน้นความสำคัญในการส่งเสริม ให้เด็กพัฒนาเต็มตามศักยภาพของความเป็นมนุษย์ ทั้งร่างกายจิตใจ สังคม และสติปัญญา แบบองค์รวม โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งส่งเสริมศักยภาพของเด็กเฉพาะตน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรมที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้โดยการลง มือทำ ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตังเองจากประสบการณ์จริง ก่อให้เกิดการเรียนรู้

ที่มา – baanploypoom

5. โรงเรียนทอสี

“โรงเรียนทอสีเน้นการเรียนการสอนโดนนำหลักศาสนาพุทธมาใช้ ให้เด็กดูแลตนเองได้เหมาะสมตามวัยและเน้นหลักการพอเพียง”

โรงเรียนทอสีกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ โดยเน้นพัฒนาการเด็กตามศักยภาพรายบุคคล เอาใจใส่ในวิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และความถนัดที่แตกต่างกิจกรรมมีความหลากหลาย ส่งเสริม ให้แต่ละบุคคลมีโอกาสในการใช้ความสามารถของตน มีหลักธรรมเป็นแก่นของการจัดเรียงเนื้อหา และประสบการณ์ การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงในชีวิตตลอดที่อยู่กับโรงเรียน และเป็นทักษะในการดำเนินชีวิตตลอดไป

แนวการสอน : 

โรงเรียนทอสีเน้นให้เด็กแสดงออกอย่างมีเป้าหมาย หลักสูตรการเรียนรู้ของแต่ละชั้นปี จึงเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งวิชาชีวิต วิชาการ และวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมเป็นหลัก

ที่มา – www.thawsischool.com

ก้าวแรกของลูกที่ออกสู่สังคมคือโรงเรียน ดังนั้นการเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับลูก และส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆ ด้านให้กับลูกจึงเป็นสิ่งสำคัญ

Writer Profile : nunzmoko

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้อง10 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติยอดฮิตในกรุงเทพ
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
กิจกรรมเสริมเชาว์ปัญญาให้ลูกช่วงปิดเทอม
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
Update
Banner Banner
Live Action เรื่องล่าสุดจาก Disney ที่หลายๆคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เคยรับชมการ์ตูนในวัยหวานหรือแม้แต่คุณน้องคุณหนูที่หลงรักโลกใต้ท้องทะเลก็ตาม ใช่แล้วล่ะค่ะ เรากำลังพูดถึง “The Little Mermaid” หรือ “เงือกน้อยผจญภัย” ที่หยิบยกกลับมาทำใหม่ในเวอร์ชันคนแสดงในปีนี้ โดยมีนักร้องสาว “ฮัลลี เบลลีย์” รับบทนางเงือกน้อย “แอเรียล” พร้อมเป็นตัวแทนส่งเสียงบอกกับเด็กหญิงชายทั่วโลกว่า “ใครก็เป็นเจ้าหญิงได้”  หยิบกลับมาทำใหม่ ตีความใหม่ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแบบนี้ ใครๆ ก็ต้องตื่นเต้นอยู่แล้ว ซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไร มีจุดเด่นจุดด้อย ข้อดีข้อเสียอย่างไร เหมาะสำหรับเด็กๆ หรือไม่ ลองไปดูกันเลย! เรื่องราวของนางเงือกน้อยแสนซน “แอเรียล” ธิดาคนสุดท้องของราชาไตรตันเจ้าแห่งโลกใต้สมุทรเธอมีความหลงใหลในโลกมนุษย์และใฝ่ฝันว่าอยากจะเดินเหินอย่างผู้คนบนดินแม้พ่อจะพยายามกีดกันเธอเท่าไรก็ตาม วันหนึ่งเธอบังเอิญได้พบกับ “เจ้าชายอีริค” และตกหลุมรักเขาเข้าอย่างจัง เธอจึงได้ทำข้อตกลงกับแม่มดทะเล “เออซูลาร์” เพื่อแลกเสียงอันไพเราะกับขาอย่างมนุษย์โดยมีข้อแม้ว่าเธอจะต้องได้รับจุมพิตจากเจ้าชายไม่เช่นนั้นเธอจะกลับมาเป็นเงือกและกลายเป็นทาสของเออซูลาร์ตลอดไปการออกเดินทางทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจเพื่อใช้ชีวิตอย่างที่ฝันจึงได้เริ่มต้นขึ้น เติมเต็มหัวใจที่ยังเปี่ยมไปด้วยความทรงจำของวัยเยาว์ ส่งต่อความกล้าหาญให้หนูน้อยเชื่อมั่นในตัวเอง และสิ่งที่ฝัน จูงมือลูกรักไปดู “The Little Mermaid” ได้แล้ววันนี้ ในโรงภาพยนตร์! ชมตัวอย่าง : https://www.youtube.com/watch?v=AS0vop2rgFo การ์ตูนเรื่องนี้เหมาะกับเด็กอายุ 8 ขวบขึ้นไป แม้จะมีเค้าโครงเรื่องหลักๆ มาจากการ์ตูนเงือกน้อยแอเรียลแบบต้นฉบับทั้งหมด แต่พอมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงก็ทวีคูณความจริงจังให้มากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเติมพื้นเพตัวละคร เสริมเนื้อเรื่องเพิ่มประเด็นให้มีความซับซ้อนยิ่งกว่าเดิม จึงบอกได้ว่าเป็นเวอร์ชันที่ไม่ค่อยเหมาะกับเด็กเล็กๆ เท่าไร ถึงอย่างนั้นเด็กๆก็ยังสามารถสนุกสนานกับกลิ่นอายของเทพนิยายชวนฝันเพลิดเพลินกับภาพบรรยากาศโลกใต้ท้องทะเลที่สวยงามสุดแสนจะแฟนตาซี รับประกันว่ากระตุ้นจินตนาการเรียกความตื่นตาตื่นใจจากเจ้าตัวน้อยแน่นอน เรื่องที่ต้องระวัง มีความรุนแรงและฉากน่ากลัว อย่างที่บอกไปว่า Live Action เวอร์ชันนี้ มีความดาร์ก ความสมจริงเพิ่มเข้ามา เรื่องความรุนแรงต่างๆ ฉากต่อสู้ ฉากปะทะ หรือหน้าตาของเหล่าสัตว์ร้ายใต้ทะเล อาจทำให้เด็กๆ ไม่สบายใจ หรือตื่นกลัวได้ แถมยังมีจังหวะตกใจ (Jump…
25 พฤษภาคม 2566

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save