fbpx

5 โรงเรียนอนุบาลที่เรียบง่าย เรียน เล่น ฟินไปกับธรรมชาติ

Writer : nunzmoko
: 15 มีนาคม 2562

จากการวิจัยพบว่าการให้เด็กได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติจะช่วยให้เด็กมีสุขภาพที่เเข็งแรงและพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเรียนรู้กับสิ่งเเวดล้อมธรรมชาติยังเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กเล็กๆ การสอนให้รักธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อมจะทำให้เด็กเรียนรู้ความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นอีกด้วย วันนี้จะพาไปดู 5 โรงเรียนอนุบาลที่มีบรรยากาศใกล้ชิดกับธรรมชาติ เรียน เล่นแบบฟินๆ มีโรงเรียนไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ

1. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ Kidz Village

“Kidz Village โรงเรียนอนุบาลที่ทำให้เด็กๆ ได้เติบโตขึ้นอย่างมีความสุขท่ามกลางธรรมชาติที่หาได้ยากในปัจจุบัน”

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ คิดส์ วิลเลจ (Kidz Village International Kindergarten) เป็นโรงเรียนที่มีห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติในพื้นที่กว้างขวางกว่า 7 ไร่ มีต้นไม้สูงใหญ่ มีพื้นที่ Outdoor มากมาย มีสนามหญ้าให้เด็กได้ทำกิจกรรม มีห้องเรียนที่ออกเเบบสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างลงตัว มีระบบนิเวศน์ให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีของธรรมชาติและมีบรรยากาศที่จะส่งเสริมให้เด็กเล็กมีสุขภาพที่ดี

แนวการสอน : 

การเรียนการสอนของเราเป็นเเบบภาษาอังกฤษ 100% ยึดหลักเเนวคิด “Theory of Multiple Intelligences” ของ Howard Gardner โดยเเบ่งรูปแบบการพัฒนาเด็กเป็น 4 หลักการ คือ

1. พัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์
2. พัฒนาการของร่างกาย
3. พัฒนาการของกระบวนการคิด
4. พัฒนาการด้านภาษา

ที่มา – www.kidzvillage.live

2. โรงเรียนอนุบาลรุ่งอรุณ

“โรงเรียนรุ่งอรุณ มีเป้าหมายให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม เน้นความเป็นธรรมชาติเป็นพื้นฐานเพื่อบูรณาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง”

โรงเรียนรุ่งอรุณตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวประมาณ 50 ไร่ จัดการเรียนรู้แบบคละอายุ หรือ ชั้นคละ ในแต่ละห้องเรียนมีเด็กอนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3  ในจำนวนเท่าๆ กันการจัดการเรียนรู้แบบคละอายุนี้ตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก ทั้งยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่จะฝึกฝนทักษะชีวิตและทักษะสังคมอย่างเข้มข้นให้กับเด็กๆ ด้วยสภาพแวดล้อมเสมือนสังคมจริงที่ส่งผลสู่พัฒนาการขีดสุด ของแต่ละช่วงวัย มีเด็กๆ ต่างอายุ ต่างพัฒนาการ ความสามารถ ลักษณะการเรียนรู้และความต้องการเรียนรู้  มาอยู่ร่วมกัน ในห้องเรียนที่เสมือนบ้านนี้มีทั้งพี่ใหญ่ พี่กลาง และน้องเล็ก ใช้เวลาอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง ซึ่งเอื้อโอกาสในการเรียนรู้ตามพัฒนาการของวัย บริเวณโดยรอบแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่นักเรียนสามารถออกไปเรียนรู้ได้ มีการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและการนำนักเรียนออกนอกสถานที่ เพื่อเรียนรู้และสัมผัสของจริง

แนวการสอน : 

โรงเรียนรุ่งอรุณเป็นโรงเรียนเอกชนแนวคิดการศึกษาวิถีพุทธซึ่งมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากำไรและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในปี 2540 โรงเรียนรุ่งอรุณแบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วนย่อย คือ

  1. โรงเรียนเล็ก ระดับอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3
  2. โรงเรียนประถม ระดับประถม 1 ถึงประถม 6
  3. โรงเรียนมัธยม ระดับมัธยม 1 ถึงมัธยม 6

ที่มา – www.roong-aroon.ac.th

3. โรงเรียนปัญญาเด่น

“โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นสุข”

โรงเรียนปัญญาเด่นตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เขียวชอุ่มอยู่บนภูเขาที่สูงที่สุดและทุ่งนาข้าวเขียวขจีในจังหวัดเชียงใหม่ การออกแบบอาคารและภูมิทัศน์ในโรงเรียนก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศสถาปัตยกรรม 2 รางวัล จากงานออกแบบอินเตอร์เนชัลแนล ดีไซน์ อวอร์ด (IDA) ครั้งที่ 11 ดีไซน์ดังกล่าวนับเป็นอาคารแบบโมเดิร์น เหมาะสำหรับศตวรรษที่ 21 ผสานงานวิศวกรรมโครงสร้างเข้ากับวัสดุจากธรรมชาติอย่างไม้ไผ่ได้อย่างลงตัว

แนวการสอน : 

โรงเรียนเอกชนที่สอนหลักสูตรสองภาษา ทั้งยังมุ่งปลูกฝังหลักธรรมทางพุทธศาสนาและการสอนให้เด็กรู้จักสร้างความยั่งยืนไปพร้อมๆ กันด้วย เช่น รู้จักวิธีการทางการเกษตรในท้องถิ่น การทอผ้าและทำอาหารล้านนา เป็นต้น

ที่มา – www.panyaden.ac.th

4. โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

“โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ มุ่งพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวมให้ครอบคลุมทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาตามหลักไตรสิกขา”

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมินำชีวิตจริงและความกระตือรือร้นใฝ่ศึกษาของเด็กเป็นตัวตั้ง โดยผ่านการฝึกฝนพฤติกรรมที่ดีงาม เกิดทักษะในการคิดอย่างมีระบบ และวิจารณญาณ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ภายใต้บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้บนพื้นฐานความสัมพันธ์

แนวการสอน : 

เน้นความสำคัญในการส่งเสริม ให้เด็กพัฒนาเต็มตามศักยภาพของความเป็นมนุษย์ ทั้งร่างกายจิตใจ สังคม และสติปัญญา แบบองค์รวม โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งส่งเสริมศักยภาพของเด็กเฉพาะตน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรมที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้โดยการลง มือทำ ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตังเองจากประสบการณ์จริง ก่อให้เกิดการเรียนรู้

ที่มา – baanploypoom

5. โรงเรียนทอสี

“โรงเรียนทอสีเน้นการเรียนการสอนโดนนำหลักศาสนาพุทธมาใช้ ให้เด็กดูแลตนเองได้เหมาะสมตามวัยและเน้นหลักการพอเพียง”

โรงเรียนทอสีกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ โดยเน้นพัฒนาการเด็กตามศักยภาพรายบุคคล เอาใจใส่ในวิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และความถนัดที่แตกต่างกิจกรรมมีความหลากหลาย ส่งเสริม ให้แต่ละบุคคลมีโอกาสในการใช้ความสามารถของตน มีหลักธรรมเป็นแก่นของการจัดเรียงเนื้อหา และประสบการณ์ การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงในชีวิตตลอดที่อยู่กับโรงเรียน และเป็นทักษะในการดำเนินชีวิตตลอดไป

แนวการสอน : 

โรงเรียนทอสีเน้นให้เด็กแสดงออกอย่างมีเป้าหมาย หลักสูตรการเรียนรู้ของแต่ละชั้นปี จึงเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งวิชาชีวิต วิชาการ และวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมเป็นหลัก

ที่มา – www.thawsischool.com

ก้าวแรกของลูกที่ออกสู่สังคมคือโรงเรียน ดังนั้นการเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับลูก และส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆ ด้านให้กับลูกจึงเป็นสิ่งสำคัญ

Writer Profile : nunzmoko

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องเด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน
30 มิถุนายน 2560
เทคนิคฝึกลูกรักก่อนไปโรงเรียนวันแรก
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
กิจกรรมเสริมเชาว์ปัญญาให้ลูกช่วงปิดเทอม
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
Update
anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort