fbpx

NEWS: สิงคโปร์เตรียมยกเลิกการสอบประถม-มัธยม เน้นความสุขในการศึกษามากกว่า

Writer : Lalimay
: 2 ตุลาคม 2561

หลายๆ ประเทศอาจคิดว่าการสอบคือการวัดระดับการเรียนรู้ของเด็กๆ แต่ไม่ใช่กับประเทศสิงคโปร์ในตอนนี้ ที่กำลังจะมีนโยบายยกเลิกการสอบในหลายระดับชั้น เพราะเห็นถึงความสำคัญของความสุขในการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขัน

Ong Ye Kung รัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาของสิงคโปร์ กล่าวว่า เหตุผลที่ให้มีการยกเลิกการสอบเพราะต้องการปรับสมดุลระหว่าง “ความสุขในการเรียนรู้” กับ “การแข่งขันทางการศึกษา” และการที่จะผ่อนคลายการแข่งขันลงก็ไม่ได้กระทบกับประสิทธิภาพของการศึกษาในประเทศมากนัก

โดยในปัจจุบันนักเรียนชั้นป.1 ของสิงคโปร์ไม่มีการสอบอยู่แล้ว และตั้งแต่ปี 2019 จะขยับนโยบายนี้มาใช้กับนักเรียนชั้นป.2 และในอีก 3 ปีข้างหน้าก็จะยกเลิกการสอบกลางภาคของนักเรียนชั้น ป.3, ป.5, ม.1 และ ม.3

ส่วนวิธีในการวัดผลนั้น คุณครูจะทำหน้าที่รายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ คือวัดความสุขในการเรียนรู้ไม่ใช่จากผลคะแนนสอบนั่นเอง

นอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการยังบัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นมา คือ Learn for Life หรือ การเรียนรู้เพื่อชีวิต เพราะเห็นว่าการศึกษาที่สำคัญคือ การเตรียมนักเรียนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะยืดหยุ่นและมีมุมมองต่อโลกแบบสากล เพื่อให้ทันกับโลกในอนาคต

อ้างอิงจาก

brandinside.asia/

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เด็กต้องใช้ชีวิตในบ้านเพื่อปรับตัวเรียนผ่านระบบออนไลน์ จึงทำให้มีโอกาสใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น ปัญหาสำคัญในการใช้สื่อดิจิทัลของเด็ก คือ ใช้สื่ออย่างไม่รู้เท่าทัน ขาดการยับยั้งชั่งใจ เสี่ยงต่อการได้รับกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ เข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดผลเสียทั้งสุขภาพกายและจิตใจ ส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ในระยะยาว จากการสำรวจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ในเรื่องของการใช้สื่อดิจิทัลของเด็กและเยาวชนไทยในอนาคต เดือนมกราคม 2564 พบว่า  ในกลุ่มเด็กมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 อายุ 13-19 ปี รวม 542 คน มีการเปิดรับสื่อมากถึงวันละ 6-8 ชั่วโมง โดยเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 61% ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าสื่อสังคมออนไลน์ เล่นเกม และติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น 39% ส่วนในกลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อายุ 6-12 ปี รวม 403 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่เริ่มอนุญาตให้เด็กใช้สื่อตั้งแต่อายุเพียง 2-3 ปี เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ มีการเริ่มต้นใช้สื่อที่อายุน้อยลง อีกทั้งยังพบว่าผู้ปกครองอนุญาตให้ลูกใช้สื่อออนไลน์วันละ 1-3 ชั่วโมง สูงถึง 77.67% รองลงมา คือ 4-6 ชั่วโมง 16.13% และ 7 ชั่วโมงขึ้นไป 11.91% โดยพบว่า ยิ่งเด็กและเยาวชนยิ่งโตมากขึ้น หรืออยู่ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ก็จะใช้สื่อออนไลน์นานขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ เด็กยังขาดประสบการณ์ และอยู่ในวัยที่ใจร้อน อีกทั้งยังขาดสื่อคุณภาพดี ที่สำคัญคือพ่อแม่และโรงเรียน ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแล ส่งผลกระทบในทางลบที่เกิดกับเด็กและเยาวชน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เช่น…
14 พฤษภาคม 2564

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

eşya depolama istanbul eşya depolama