fbpx

การศึกษา

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ทางสถ. หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการหารือกับองค์กรยูนิเซฟแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การเพิ่มการลงทุนในเด็กปฐมวัยด้วยกลไลท้องถิ่น " เพื่อปรึกษากันเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กไทยในช่วงวิกฤตโควิด-19 ซึ่งแผนการพัฒนานั้นเริ่มมาตั้งแต่ช่วงพศ. 2560 มาจนถึง 2564 แล้ว โดยแผนดังกล่าวมีผลการพัฒนาตลอดระยะเวลา 20 ปี เพื่อขยายพื้นที่การทำงานกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังกัดองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมแล้ว 23 แห่ง ในพื้นที่ 23 จังหวัด ซึ่งศูนย์พัฒนานี้จะรวมไปถึงเป็นแหล่งการจัดอบรม, แหลง่เรียนรู้, ดูงานต่างๆ เพื่อขยายองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรที่เป็นอาจารย์เพื่อเสริมสร้างสมถรรนะของเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพซึ่งในปี 2564 มีเป้าหมายที่จะขยายไปสู่จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก, พัทลุง และพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังให้เหล่าผู้ปกครองและผู้ดูแลมีส่วนร่วมโดยการติดตั้งแอปพลิเคชัน Khunlook เพื่อรติดตามพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงทางองค์กรจะออกค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนอีกด้วยเพื่อให้เด็กๆ นั้นได้ทานอาหารที่ครบ 5 หมู่ ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/2014931

eşya depolama istanbul eşya depolama