fbpx

การศึกษา

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

เด็กปฐมวัยเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะเป็นรากฐานในอนาคต ดังนั้นจึงได้มีการประชุมเพื่อการจัดตั้งสำนักเด็กปฐมวัยขึ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อดูแลการศึกษาปฐมวัยทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นแผนการศึกษา สมรรถนะครู และสมรรถนะของสถานศึกษาเด็กปฐมวัย ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนงานเด็กปฐมวัยเป็นระบบมากขึ้น นอกจากนี้ในการประชุมยังได้มีเรื่องของการสอบเลื่อนชั้นขึ้นในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ของเด็กปฐมวัยว่า ไม่ควรให้มีการจัดสอบเกิดขึ้น เนื่องจากเด็กปฐมวัยควรจะมีความพร้อมด้านร่างกายด้านกล้ามเนื้อ จิตใจ และอารมณ์ทางสังคมมากกว่าการบังคับให้สอบตามรายวิชาเพื่อใช้เลื่อนชั้น ดังนั้นที่ประชุมจึงมีข้อสรุปให้มีการทดลอง 1 ปี ซึ่งจะเริ่มนำร่องทดลองในปีการศึกษา 2565 โดยจะห้ามให้มีการจัดสอบด้วยการกำหนดข้อสอบที่เป็นเนื้อหาด้านวิชาการในระดับเด็กปฐมวัยเพื่อเลื่อนชั้นขึ้น ป.1 ทุกสังกัด ซึ่งจะต้องไม่มีการสอบเกิดขึ้น อีกทั้งสถานการณ์โควิดที่ส่งผลให้เด็กไม่ได้เรียนอย่างเต็มที่ หากมีการจัดสอบที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาวิชาการจะเป็นการทำร้ายเด็กมากเกินไป อ้างอิงจาก https://www.dailynews.co.th/news/338977/  

eşya depolama istanbul eşya depolama