fbpx

NEWS : ราชกิจจาฯ ประกาศ เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่ง Car seat บังคับใช้ 5 ก.ย. 65 ฝ่าฝืนปรับ 2 พัน

Writer : Jicko
: 9 พฤษภาคม 2565

บ้านไหนยังไม่ได้ฝึกลูกนั่งคาร์ซีท ต้องเตรียมตัวกันได้เลยนะคะ เพราะราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกฎหมายใหม่มาแล้วค่ะ

ซึ่งสาระสำคัญ ของกฎหมายดังกล่าว เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเด็ก ตามมาตรา 123 ขณะโดยสารยานพาหนะ หรือ รถยนต์ส่วนบุคคล  โดยระบุ  เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี หรือผู้โดยสารที่สูงไม่เกิน 135 ซม. จะต้องนั่งคาร์ซีท บูสเตอร์ซีท หรือคาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งหากมีการฝ่าฝืน จะต้องโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

โดยผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

(๑) ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์

(๒) คนโดยสาร

(ก) คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย
ไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

(ข) คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกินหกปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

(ค) คนโดยสารที่มีความสูงไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบห้าเชนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด

ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือคนโดยสารมีเหตุผลทางสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กและที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายตาม (๒) (ข) และวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด

อ้างอิงจาก : https://www.bangkokbiznews.com/news/1003202

 

 

Writer Profile : Jicko

  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ คงทราบกันดีนะคะว่า ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ กทม. กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกิดขึ้น ทำให้ในการเลือกตั้งนี้ ได้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด กทม. รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจึงประกาศให้โรงเรียนในสังกัด กทม. จัดการทำความสะอาดอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ให้ปลอดภัยก่อนการจัดการเรียนการสอนปกติ และให้ปิดโรงเรียนสังกัด กทม. ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยจัดการสอนชดเชยภายหลัง อ้างอิงจาก : สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
21 พฤษภาคม 2565

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort