fbpx

ระบบการศึกษาไทยมีอะไรบ้าง

Writer : Mookky TCN
: 27 กรกฏาคม 2561

เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ของเด็ก ซึ่งการจะเลือกโรงเรียนนอกจากค่าใช้จ่ายแล้ว ยังต้องดูถึงหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอนด้วย เรามาดูกันว่าในระบบการศึกษาไทยนั้นมีโรงเรียนแบบไหนกันบ้าง

โรงเรียนไทยทั่วไป

โรงเรียนไทยปกติที่เราคุ้นเคย มักแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ โรงเรียนรัฐกับโรงเรียนเอกชน โดยโรงเรียนรัฐมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คอยบริหารจัดการ ส่วนโรงเรียนเอกชนจมีกลุ่มบุคคล มูลนิธิต่างที่มีใบอนุญาตจัดตั้งคอยบริหารจัดการ โดยบางแห่งแบ่งนักเรียนเป็นโรงเรียนหญิงล้วน ชายล้วน หรือโรงเรียนสห(นักเรียนทั้งชายและหญิง)

แบ่งการศึกษาเป็น 4 ช่วงชั้น

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
 • ะดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

(บางที่มีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล)

นอกจากการศึกษาในสายสามัญแล้ว ยังมีการศึกษาในสายอาชีพด้วย ซึ่งโดยทั่วสายอาชีพมักวเตรียมพร้อมไปสู่การทำงานจริง แต่นักเรียนที่เลือกสายสามัญตั้งใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ตัวอย่างโรงเรียน:

 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • โรงเรียนราชินี

โรงเรียนนานาชาติ

โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรจากต่างประเทศ และมีการเรียนการสอนด้วยภาษาต่างประเทศ มีนักเรียนจากหลากหลายประเทศ และหลากหลายเชื้อชาติ โดยหลักสูตรอยู่ภายการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนนานาขาติในไทยก็มีความแตกต่างกันตามระบบของแต่ละประเทศ

โรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกัน

โรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกันแต่ละโรงอาจจัดหลักสูตรที่หลากหลาย โดยจะเริ่มเข้าชั้นเรียนประมาณอายุ 5-6 ปี ในระยะแรกจะเน้นการเรียนรู้ด้วยการเล่น เช่น เล่นทราย ศิลปะ ปั้นแป้งโดว์ ประดิษฐ์สิ่งของ จากนั้นจึงเรียนเริ่มเรียนแบบวิชาการในระดับชั้นที่สูงขึ้น

ตัวอย่างโรงเรียน:

 • American School of Bangkok
 • International School Bangkok

โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ

ในโรงเรียนหลายแห่งยังมีการแต่งเครื่องแบบนักเรียนอยู่ เพราะเชื่อว่าเครื่องแบบทำให้นักเรียนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หลักสูตรเน้นการเรียนวิชาการตั้งแต่ระดับอนุบาล แต่ก็ใช้การเรียนรู้ผ่านการเล่นด้วย และมีการเน้นทักษะการเข้าสังคม การเรียนรู้เรื่องมารยาทมากกว่าหลักสูตรแบบอื่นๆ และเน้นปลูกฝังนิสัยการรักการอ่านให้เด็กตั้งแต่ยังเล็ก

ตัวอย่างโรงเรียน:

 • Shrewsbury International School
 • Harrow International School
 • Bangkok Patana School

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตร International Baccalaureate (IB)

เป็นการนำระบบการศึกษาหลากหลายหลักสูตรจากทั่วโลกมาผสม จนกลายเป็นหลักสูตรการศึกษาที่ได้จัดตั้งโดย International Baccalaureate Organization (IBO) ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับในการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ง

ตัวอย่างโรงเรียน:

 • KIS International School
 • NIST International School

โรงเรียนนานาชาติระบบเยอรมัน

โรงเรียนจะมีภาษาให้เลือกเรียนระหว่างภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน หรือภาษาฝรั่งเศสด้วย มีการให้นักเรียนที่อายุต่างกันเข้าเรียนในชั้นเดียวกัน เพื่อให้นักเรียนฝึกปรับตัวเข้าหากัน

ตัวอย่างโรงเรียน:
คริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์

ส่วนใหญ่จะมีการเรียนทั้ง 3 ภาษาใน ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษไทย และภาษาจีน โดยหลักสูตรจะเน้นวิชาการมากกว่าโรงเรียนนานาชาติแบบตะวันตก มีการความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนในเด็กอายุ 2 ขวบครึ่งจนถึง 6 ขวบ

ตัวอย่างโรงเรียน:

 • Anglo Singapore International School
 • Singapore International School of Bangkok

โรงเรียนทางเลือก

โรงเรียนที่เรียกได้ว่ามีการเรียนการสอนที่ปรับให้เหมาะกับผู้เรียน รวมไปถึงหลักสูตรและการวัดผล มีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปที่การเน้นการพัฒนาทางทักษะของเด็ก และยึดเด็กเป็นศูนย์กลางทางการเรียนรู้ มีพาเด็กไปเรียนรู้นอกห้องเรียน  เช่น ออกไปสัมผัสธรรมชาติ ด้วยการปลูกข้าว ดำนา เลี้ยงสัคว์ เล่นกันเป็นกลุ่มนอกห้องเรียน

ตัวอย่างโรงเรียน:

 • โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ มอนเตสซอรี่
 • โรงเรียนวรรณสว่างจิต
 • โรงเรียนทอรัก

Home School

โฮมสคูลเป็นการศึกษาทางเลือก เพราะเป็นการสร้างการเรียนรู้จากที่บ้านผ่านพ่อแม่ผู้ปกครอง สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบโฮมสคูล มีข้อดีเพราะทำมห้เด็กได้ทำตามแนวคิดของตนเอง สร้างความมั่นใจ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องถูกวางแผนขึ้นอย่างดีสำหรับเด็ก ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบ้าน และมีมีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยสอนไปตามสถานการณ์ต่างๆ และเด็กๆ ที่เรียนโฮมสคูลจะมีกลุ่มสังคมแบบเดียวกันกับเด็กปกติ เพราะมีการพาลูกๆ มาเรียนร่วมกันในบางวิชา กิจกรรม และทำให้เด็กได้ฝึกทักษะการเข้าสังคมไปด้วย

สิทธิของเด็ก Home School

หากมีการจดทะเบียนการจัดการศึกษาอย่างถูกต้อง เด็กจะมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับนักเรียนในปกติในโรงเรียนทั่วไป สามารถไปเรียนรด. แข่งกีฬาในนามหน่วยงาน สอบรับทุนได้ หรือสอบวัดผลเข้ามหาวิทยาลัยได้ สามารถสมัครเรียนต่อ สมัครงานโดยอ้างอิงวุฒิการศึกษาตามกฎหมาย  และรับเงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด้วย

ขอบคุณ- wikipedia rakluke โรงเรียนทางเลือก  Homeschoolnetwork

Writer Profile : Mookky TCN

 • Blog :
 • Social Media :

 • Official Sponsors :
 • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้อง10 โรงเรียนน่าสนใจ ประจำปี 2017
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
Update
ข่าว ข่าว
การตีไม่ใช่ทางออกของการอบรมสั่งสอนในปัจจุบันอีกต่อไป เพราะเด็กอาจไม่ได้เข้าใจถึงเหตุผลที่เขาทำผิดอย่างแท้จริง มีแต่เพียงความกลัวเท่านั้น อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อพัฒนาการอีกด้วย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เผยว่า การตีเด็กอาจจะส่งผลต่อการพัฒนาของระบบสมองได้ แม้จะตีเบาๆ ก็ตาม เมื่อทำการสแกนสมองของเด็กอายุ 10-11 ปี จำนวน 147 คน พบว่าเด็กที่ถูกตีและทารุณนั้น สมองของพวกเขาจะสร้างคลื่นบริเวณเยื่อหุ้มสมองที่เปรียบได้เสมือนสัญญาณของการถูกคุกคามและความหวาดกลัว ซึ่งเมื่อถูกทำบ่อยครั้งอาจส่งผลให้เด็กมีปัญหาทางจิต เช่น ความวิตกกังวล สภาวะซึมเศร้า สืบเนื่องไปถึงการใช้สารเสพติดเมื่อพวกเขาโตขึ้นอีกด้วย ดังนั้นพ่อแม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงใช้ความรุนแรงกับเด็กและหันมาสอนความแตกต่างระหว่างถูก-ผิด อย่างเข้าใจ พร้อมกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนมากกว่า เพราะการอบรมที่ดี ควรต้องปฏิบัติด้วยความอ่อนโยน การตีถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเกิดความอับอาย และเกิดเหตุการณ์ฝังใจ แต่กลับไม่เข้าใจและไม่จดจำเหตุผลที่ทำให้โดนทำโทษ ก็จะส่งผลต่อสภาพจิตใจของเด็กต่อไปเมื่อพวกเขาโตขึ้น อ้างอิงจาก https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30686  
21 เมษายน 2564

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort