fbpx

COVID-19

เลือกหมวดหมู่


เด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน

โรงเรียนทางเลือก เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะเป็นโรงเรียนที่มีแนวการเรียนการสอนต่างจากโรงเรียนหรือการศึกษากระแสหลัก แต่ยังอยู่ในกฎหมายรองรับและจัดการศึกษาที่อิงกับระบบของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเลือกมีการปรับแนวการสอนมาให้เด็กเรียนรู้จากนอกห้องเรียน เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ รู้จักตั้งคำถามเอง หรืออาจเป็นโรงเรียนที่ตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก โดยจะมีการปรับการสอนและแนวคิดเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเด็กเฉพาะ เช่น เด็กมีปัญหาด้านพฤติกรรม เด็กที่มีแนวโน้มเลิกเรียนกลางคัน หรือเด็กอัจฉริยะ เป็นต้น ซึ่งวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกับ 5 โรงเรียนทางเลือกสำหรับลูกอนุบาลที่น่าสนใจ ว่าจะมีรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะส่งลูกเข้าเรียนค่ะ (more…)

เด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน
27 ธันวาคม 2560
เด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน
30 มิถุนายน 2560