fbpx

สุขภาพ

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

นอกจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วคุณพ่อคุณแม่ยังต้องระวังโรคอื่นๆ อย่างในช่วงนี้คือโรคไข้หวัดใหญ่นั่นเองค่ะ เพราะในช่วงนี้พายุฤดูร้อนเข้า ทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนสลับฝนตก ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้เสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่าย สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-29 เมษายน 2564 มีรายงานผู้ป่วยท่ัวประเทศ จํานวน 6,253 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยพบมากที่สุดในเด็กแรกเกิด-4 ปี รองลงมาคือ อายุ 25-34 ปี และ 15-24 ปี ตามลำดับ  โรคไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อจากการไอ จามรดกัน หรือจากการสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อโรค เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู เป็นต้น สำหรับอาการของโรคจะคล้ายไข้หวัด แต่จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดศีรษะ อ่อนเพลีย แต่สามารถหายเองได้ใน 5-7 วัน แนะนำให้ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ได้แก่  ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม โดยใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูทุกครั้ง และควรใส่หน้ากากอนามัยแบบที่ทำเป็นประจำ ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น ลูกบิด ราวบนรถโดยสาร  เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น หยุด คือ เมื่อป่วยควรหยุดพักรักษาตัวอยู่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ  . อ้างอิงจาก https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=18298&deptcode=brc https://ddc.moph.go.th/uploads/files/1840620210505084051.pdf  

eşya depolama istanbul eşya depolama