fbpx

NEWS : ผ่านสนช. แล้ว! เตรียมร่างพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย

Writer : Lalimay
: 12 กุมภาพันธ์ 2562

หลังจากที่มี่ข่าวมาอย่างยาวนานกับร่างพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. …. ตอนนี้ร่างนี้ได้ผ่านที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปแล้ว

โดยร่างพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. …. มีสาระสำคัญเช่น การกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ซึ่งในตอนแรกมีเรื่องยกเลิกการสอบเข้า ป.1 ด้วย แต่ตอนนี้ถูกยกออกจากพ.ร.บ. และเปลี่ยนเป็น คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ คัดเลือกเด็กเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาแทน เพราะเห็นว่าไม่สามารถประกาศห้ามได้

ส่วนสาระสำคัญอีกอย่างคือ กำหนดให้มีระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็น 4 ช่วง ครอบคลุมตั้งแต่

  1. ช่วงก่อนคลอด หรือทารกในครรภ์มารดา
  2. ช่วงแรกเกิด ถึงก่อนอายุสามปีบริบูรณ์ หรือช่วงวัยเด็กเล็ก
  3. ช่วงอายุ 3-6 ปี หรือ ช่วงเด็กก่อนวัยเรียน หรือช่วงวัยอนุบาล
  4. ช่วงอายุ 6-8 ปี หรือ ช่วงวัยรอยต่อระหว่างวัยอนุบาลกับวัยประถมศึกษาปีที่ 1-2

นอกจากนี้ยังกำหนดให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู้ โดยให้อยู่รอดปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองจากการล่วงละเมิดไม่ว่าในทางใด ให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและปัญญาที่ดีสมวัย สามารถเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพและความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ มีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

อ้างอิงจาก

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้อง10 อันดับหนังที่เหมาะกับเด็ก
กิจกรรมของครอบครัว
7 เทคนิค พูดยังไงให้ลูกฟัง
ชีวิตครอบครัว
Update
anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort