fbpx

การศึกษา

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

จากการสำรวจการรับรู้ของสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 กับสุขภาวะของเยาวชน ซึ่งพบว่าเด็กและเยาวชนกังวลว่าตนจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 เกิดภาวะเครียด ไม่กล้าออกจากบ้าน อีกทั้งรัฐบาลยังไม่มีมาตรการรองรับในเรื่องของการศึกษา สั่งเพียงแต่ปิดโรงเรียนเท่านั้น ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ผลโพลแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลสนใจในเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ นักท่องเที่ยว การส่งออก โดยไม่ได้สนใจผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะมาตรการการปิดสถานศึกษาทันที โดยขาดคำอธิบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ส่งผลให้เด็กเกิดความเครียด วิตกกังวลตามมา หากสถานการณ์ของโรคไวรัส COVID-19 ยังคงยืดเยื้อ และทำให้เราไม่สามารถเปิดภาคเรียนได้ตามกำหนด ก็คงต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ และปรับให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จึงของเสนอให้กรทรวงศึกษาธิการระดมผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ด้านการประเมิน นักเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบการเรียนรู้ และอื่นๆ ของการศึกษาทุกระดับ ทั้งเด็กเล็ก ประถม มัธยม อาชีวะ การศึกษานอกโรงเรียน เพื่อช่วยกันออกแบบการเรียนรู้ที่บ้านของนักเรียนลักษณะโฮมสกูล หรือการเรียนรู้โดยครอบครัว  ซึ่งอาจต้องใช้หลักการการเรียนแบบกลับหัว คือ เดิมเรียนส่วนใหญ่ที่โรงเรียน ใช้เวลาส่วนใหญ่พูดคุยกับครู และกลับมาทำการบ้านหรือโครงงาน ก็กลับหัวเป็น เรียนรู้ที่บ้าน แล้วนัดหมายกับครูเป็นกลุ่มเล็กๆ มาอภิปรายสิ่งที่สงสัยกับครู หรือครูจัดทำคลิปการสอนสั้นๆ ส่งให้นักเรียน  กระทรวงศึกษาธิการจะต้องดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆ ในช่วง 2 เดือนนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือวุ่นวายในช่วงที่เปิดภาคเรียน อ้างอิงจาก https://www.thairath.co.th/news/society/1801584

ข่าว ข่าว
แนวคิด "ไฮสโคป" เป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาให้นักเรียนเกิดทักษะการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาการคิดการตัดสินใจเลือก และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการเล่น 3 กระบวนการ คือ การวางแผนการเล่นเอง การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ และการทบทวนว่าเล่นตามแผนที่ทำหรือไม่ มีปัญหาอะไร เพื่อฝึกการคิดวางแผน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า แนวคิด "ไฮสโคป" เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2561 ที่กำหนดสมรรถนะของนักเรียนให้สามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ใช้เทคโนโลยีเป็น มีทักษะชีวิตและความฉลาดทางสมอง ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลมุ่งให้นักเรียนมีการคิด วิเคราะห์ และวางแผนเป็น ซึ่งขณะนี้ สพฐ. ได้ประกาศให้มีโรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคปขึ้นจำนวน 19 แห่ง ได้แก่ รร.อนุบาลสามเสน รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา รร.อนุบาลชัยนาท รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รร.อนุบาลนครปฐม รร.อนุบาลสุมทรสาคร รร.อนุบาลชุมพร รร.อนุบาลกระบี่ รร.อนุบาลสงขลา รร.อนุบาลชลบุรี รร.อนุบาลอุดรธานี รร.อนุบาลสกลนคร รร.อนุบาลขอนแก่น รร.อนุบาลอุบลราชธานี รร.อนุบาลนครราชสีมา รร.อนุบาลเชียงใหม่ รร.อนุบาลเชียงราย รร.อนุบาลพิษณุโลก และรร.อนุบาลนครสวรรค์ อ้างอิงจาก https://mgronline.com/qol/detail/9620000063251
4 กรกฏาคม 2562

eşya depolama istanbul eşya depolama